واحدهای تخصصی
شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران

1- مدیریت پروژه

از آنجا که مدیریت پروژه یک فرایند برنامه ریزی شده دقیق و سازمان یافته برای اجرای بهینه و تمام و کمال یک پروژه موفق است، بر اساس استاندارد PMI و تجربه سالیان، ما یک نظام مطالعه شده و تجربه شده ای را با توجه به نیازهای پروژه، مکان، قوانین و مقررات محلی قابل اجرا و فرهنگ ملی ومحلی به کار گرفته ایم.

 

2- واحد بازرگانی

همای تهران، در طول سال های گذشته ارتباطات و مناسبات قوی و حرفه ای را با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تخصصی کالا و خدمات برقرار کرده است.
هدف ما در انتخاب و حفظ رابطه با این منابع، بدست آوردن محصولات با کیفیت های بالا و استاندارد بوده تا در بازه های زمانی تعیین شده و هزینه های مناسب بر ارزش های وعده شده به سهامداران و مشتریان خود وفادار بمانیم.

 

3- واحد کنترل کیفیت

محور اصلی فعالیت های همای تهران بر کیفیت استوار است. ما قویاً بر این باوریم که کارآئی موفق عملکرد ما در تمامی جنبه های کسب و کارمان منوط به حفظ استانداردهای بالا و بالا بردن ارزش افزوده از طریق کیفیت است.

 

4- واحد ارتباطات و بازاریابی

واحد ارتباطات و بازاریابی، یکی از واحدهای بسیار فعال و پویای همای تهران است که با داشتن زیر مجموعه ی کارآمد، شریان های ارتباطی شرکت را راهبری می کند.