خلق ارزش های ناب زندگی
نگرش پایداربا هدف ارتقاء همه جانبه ی کیفیت در اجرا و رشد واعتلای کیفیت زندگی جامعه ، از آرمان ها و بنیان اصلی فلسفه و سیاست های شرکت انبوه سازان «همای تهران» است .
هدف ما ورای مسائل فنی- اقتصادی و کیفی اجرای پروژها، توسعه ی ارزش های اجتماعی از طریق فراهم کردن راه حل های مناسب است که بتواند به طور مشترک خواسته ها و نیازهای سهامداران و جامعه را به صورت یکپارچه برآورده سازد .
براین باوریم که هر آن اندازه که ، سود می بریم، دست کم به همان اندازه و شاید هم بیشتر جامعه نیزاز آن بهره مند می شود .
نگرش پایدار در راهبردهای واحدهای تابعه
تکنولوژی مدرن و ابزارهای پیشرفته ، این قدرت و امکان رابه واحدهای تابعه و اجرائی «همای تهران» می دهند تا عملکرد حرفه ای خود را دربخشهای مختلف به دقت ارزیابی کرده و به طور مستمر در رشد و اعتلای آن بکوشند .
این بخش ها عبارتند از : نیروهای اجرائی ، محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی
این ابزارها و تکنولوژی مدرن ، قابلیت کنترل و تضمین عملکرد واحدهای تابعه را با نگرش یاد شده فراهم می سازند تا مدیران و کارشناسان ، با همکاری نیروهای اجرائی ، با دیدی وسیع تر پیشرفت و توفیق در هرموضوع را بررسی ، درک و به اجرا در آورند .

عملکرد نیروهای اجرائی
- سلامتی ، ایمنی و کیفیت زندگی در محیط کار
- ارتقاء دانش عمومی و تخصصی کارکنان
- تنوع وبرابری
- احترام به حقوق اجتماعی کارکنان و مراقبت ازآن
- تعامل و انسان مداری میان مدیریت و کارکنان
- OHSAS 18001 - 2007

عملکرد محیط زیست
- خلق ارزش ها و حفظ محیط زیست
- به حداقل رساندن آسیب های محیط زیستی
- بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده ها
- بهره گیری از گونه های مطمئن انرژهای سازگار با محیط زیست
- ISO 50001 - 2011

 
عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی
- مشتری مداری در دراز مدت
- همکار مداری در دراز مدت
- تطابق عملکرد با استاندارد ها و ارزشهای اخلاقی جامعه
- همکاری و کمک به آبادانی منطقه ای و محلی
- خدمات اجتماعی بومی
- رعایت حقوق اجتماعی
- ISO 9001 - 2008
- ISO 10002 - 2004