سه شنبه 15 مرداد 1392

Tuesday 6 August 2013

...

سه شنبه 1 مرداد 1392

Thuesday 23 July 2013

...

پیرو جلسه مورخ 2 اردیبهشت 1392 مابین مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی کارگاه و مدیریت کنترل پروژه در خصوص روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه کیش مال، اقای مهندس خطیبی مدیریت پروژه با بیان اینکه پروژه کیش...

عملیات ارماتوربندی زون B فونداسیون پروژه کیش مال. با به اتمام رسیدن عملیات ارماتوربندی زون A فونداسیون پروژه کیش مال و ارسال تجهیزات و مصالح مورد نیاز به کارگاه، عملیات اجرایی ارماتوربندی زون B...

عملیات اجرایی پوشش سقف لابی مرکزی برج های دوقلوی کیش توسط پیمانکار سقف لابی. پس از ارسال تجهیزات و مصالح مورد نیاز به کارگاه، عملیات اجرایی نصب سقف لابی مرکزی برج های دوقلوی کیش صبح روز 10...

شنبه 8 تیر 1392

Saturday 29 June 2013

...

صفحات