دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 عملیات اجرایی پوشش سقف لابی مرکزی برج های دوقلوی کیش توسط پیمانکار سقف لابی. پس از ارسال تجهیزات و مصالح مورد نیاز به

Monday 22 April 2013